ka?ar peyniri

0

ka?ar peyniri biraz sert dokulu ve inek sütünden yap?lm??. Bu orta çok keskin gelen, çe?itli gibi hissediyor. Bu iyi dünyada bilinen bir peynirdir. Birçok tüketici nedeniyle rengini de?i?tirmek için peynir için boya ekleme gelene?ine, ka?ar peyniri ile turuncu ili?kilendirmek. Asl?nda, do?al olarak ka?ar peyniri, beyaz fade krem renkli. Çedar peyniri lezzet marka ve ya?a ba?l? olarak de?i?ir. Uzun ya? keskin ve karma??k tad?na bakarken, genç orta tatma çedar peyniri.

Çedar peyniri, üç ay için en az b?rak?labilir, ve 30 ayl?k bir süre ula?abilirsiniz. Peynir ile di?er çedar peyniri bir bakteri türüdür süreci öldürmek ve kald?rmak oldu?unu ay?rt. Rutubet ve e?siz doku seviyesine ula?mak için i?lenir ‘ka?ar’ denilen bir süreçte çedar peyniri. Bu peynir i?lenmesi, do?ru iyi ve sa?l?kl? oldu?u hakk?nda bilgi edinmek için lütfen yer alan Web sitesini ziyaret edin. http://trakya-peyniri.com

Video Pilihan

Leave A Reply