Vital organ health

D??ng v?t là c? quan quan tr?ng c?a mình. Duy trì d??ng v?t là quan tr?ng, không ch? cho s?c kh?e c?a các c? quan sinh s?n nam gi?i m?t mình, nh?ng ??i v?i s? hài lòng c?a c?p v? ch?ng là t?t. Có nhi?u cách khác nhau d??ng v?t ch?m sóc s?c kh?e, bao g?m c? cho kích th??c d??ng v?t ? nhà. ?ó là khuy?n khích ?? th?c hi?n vi?c l?p ??t m?t cách th??ng xuyên. C?ng c?a d??ng v?t cho c??ng c?ng ho?c có máu, ?? nuôi d??ng d??ng v?t. ?i?u này là do các c? tr?n trong d??ng v?t s? nh?n ???c m?t l??ng l?n oxy t? máu. Ngoài ra, c??ng d??ng th??ng xuyên c?ng có th? gi? ???c hình d?ng c?a d??ng v?t v?n bình th??ng. Nam gi?i th??ng tr?i qua nhi?u c??ng c?ng vào ban ?êm và kho?ng m??i m?t l?n trong ngày. C??ng c?ng có th? x?y ra mà không có s? kích thích tr??c. N?u trong ngày ông không có ???c s? c??ng c?ng ? t?t c?, b? não s? giúp ?? ?? d?ng lên vào ban ?êm. S? kích thích c?a não b? ?? c??ng c?ng th??ng ?i kèm khi giai ?o?n gi?c m? c?a gi?c ng?.

Duy trì s? s?ch s? có th? ???c coi là c?t lõi c?a làm th? nào ?? ch?m sóc cho d??ng v?t. Có m?t vài b??c có th? ???c th?c hi?n ?? gi? cho d??ng v?t s?ch s? và kh?e m?nh luôn. Khi ?ang t?m, r?a d??ng v?t b?ng n??c ?m. Làm ?i?u ?ó m?i ngày. ??ng quên lau khô b?ng kh?n gi?y ho?c kh?n s?ch, ho?c sau khi t?m ho?c sau khi ?i ti?u. Nh? nhàng xoa ??u d??ng v?t ?? làm s?ch ra s? tích t? c?a smegma. V? c? b?n, smegma là m?t ch?t bôi tr?n t? nhiên vào ??u d??ng v?t và n?p g?p da. Tuy nhiên, s? tích t? c?a smegma có th? kích ho?t s? t?ng tr??ng c?a vi khu?n và nhi?m trùng.